Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, doanh số trên địa bàn mình quản lý. Thực hiện công việc chăm sóc các khách hàng hiện có của công ty, khách hàng quan tâm tìm đến sản phẩm công ty.